Pre rodičov a žiakov


publikované dňa: 18.2.2021
Prosíme rodičov o úhradu školného za mesiace 01 – 06/2021 nasledovne : 

č. ú. :  SK15 0200 0000 0033 6184 9054
- hudobný odbor vo výške 48,-- €
- prípravné štúdium hudobný odbor 24,-- €
- tanečný, literárno – dramatický, výtvarný odbor 36,-- €,
nakoľko aj naďalej prebieha v Základnej umeleckej škole Kúty dištančné vzdelávanie podľa nariadenia ministerstva školstva, vedy a výskumu.

Ďakujeme, ZUŠ Kúty