Pre rodičov a žiakov


publikované dňa: 24.5.2021

Prihláška na štúdium v ZUŠ KÚTY v školskom roku 2021/2022

Prijímacie konanie alebo zápis do všetkých odborov sa uskutoční v priestoroch ZUŠ v dňoch pondelok, utorok, štvrtok od 31.mája do 24. júna 2021 v čase od 11:00 do 16:00 hod.

Pri vypĺňaní prihlášky (Prihláška, Súhlas zák. zástupcu, Čestné vyhlásenie)

Vyberte si odbor, o ktorý  máte záujem.
Ak sa hlásite na viac odborov, vyplňte samostatnú prihlášku  pre každý odbor.
Pri hudobnom odbore uveďte nástroj konkrétne (klavír, akordeón, zobcová flauta, klarinet, saxofón, trúbka, baskrídlovka, husle, gitara).  
Čestné vyhlásenie a súhlas dotknutej osoby (Súhlas zák. zást.) stačí iba raz.
Nezabudnite vyplniť všetky údaje!

Tlačivá si môžete stiahnuť na stránke www.zuskuty.sk v sekcii oznamy 
Tlačivá budú k dispozícii na prijímacom konaní v ZUŠ.

Nástup do ZUŠ

Sa riadi vyhláškou MŠ SR č. 518/2010 Z. z.
Obdobie školského vyučovania sa začína 2. septembra a končí 30 júna.
V prípade, že začiatok obdobia školského vyučovania pripadne v danom roku na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína nasledujúci pondelok.
Obdobne, ak koniec obdobia školského vyučovania pripadne na sobotu, nedeľu alebo pondelok, vyučovanie sa končí predchádzajúci piatok.
Nástup do ZUŠ KÚTY v čase cca od 09:00 – 11.00 hod.